ResponsableElena García, llicenciada en Ciències Biològiques
Coordinadora tècnica i àrea comercial Àngels Rius, llicenciada en Ciències Biològiques

L’Àrea d’ Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic qualificat que ens permet assessorar als nostres clients en diferents àmbits que afecten a la Salut Pública.

Salut ambiental i Agroalimentària

 • Pla d’autocontrol per a la prevenció i control de la legionel·losi
 • Pla d’autocontrol i gestió de l’aigua (P.A.G.)
 • Pla d’autocontrol i gestió de piscines
 • Pla d’autocontrol i prerequisits en establiments alimentaris
 • Pla d’autocontrol i gestió de la salubritat de les platges
 • Pla d’autocontrol i gestió de la salubritat de les sorreres infantils
 • Índex biològic

salut.ambiental@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions


Pla d’autocontrol per a la prevenció i control de la legionel·losi

L’Àrea d’ Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic suficientment qualificat  que ens permet donar assessorament en prevenció i control de la legionel·losi. En aquest sentit oferim diferents serveis:

 • Caracterització de la instal·lació de risc en legionella
 • Elaboració del pla d’autocontrol per a la prevenció i control de la legionel·losi tal com indica la normativa d’aplicació
 • Assessorament en el grau d’implantació del pla d’autocontrol per a la prevenció i el control de la legionel·losi
 • Revisió del pla d’autocontrol.


Pla d’autocontrol i gestió de l’aigua (P.A.G.)

L’Àrea d’ Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic suficientment qualificat  que ens permet elaborar el protocol d’autocontrol i gestió de l’aigua de consum humà, tal com indica la normativa d’aplicació RD140/2003. En aquest sentit podem oferir els següents serveis:

 • Elaboració del pla d’autocontrol i gestió de l’aigua de consum
 • Planificació dels controls analítics: freqüències i punts de mostreig

Pla d’autocontrol i gestió de piscines

L’Àrea d’ Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic suficientment qualificat  en el disseny i implementació de plans d’autocontrol i gestió dels riscos a les piscines d’ús públic segons els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics, així com en la seva avaluació higiènica sanitària per tal de poder detectar aquells factors que poden comportar un risc per a la seguretat i salut dels usuaris. En aquest sentit podem oferir els següents serveis:

 • Elaboració del pla d’autocontrol i gestió dels riscos de les piscines d’ús públic
 • Planificació dels controls analítics: freqüències i punts de mostreig
 • Activitats de revisió i verificació de la correcta implantació del Pla d’autocontrol.


Pla d’autocontrol i prerequisits en establiments alimentaris

L’Àrea d’ Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic suficientment qualificat  en el disseny i implementació de plans d’autocontrol i prerequisits en establiments alimentaris segons els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

En aquest sentit podem oferir els següents serveis:

 • Elaboració del pla d’autocontrol i prerequisits en establiments alimentaris
 • Activitats de revisió i verificació de la correcta implantació del Pla d’autocontrol.
 • Planificació dels controls analítics: freqüències i punts de mostreig


Pla d’autocontrol i gestió de la salubritat de les platges

L’Àrea d’Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic suficientment qualificat  per a realitzar el disseny i implementació de plans d’autocontrol i gestió dels riscos de l’ús dels equipaments de les platges.  En aquest sentit podem oferir els següents serveis:

 • Elaboració del pla d’autocontrol i gestió dels riscos d’ús dels equipament de les platges (dutxes i rentapeus), per a la prevenció i control de la legionel·losi.
 • Planificació dels controls analítics per a la detecció de legionella en dutxes i rentapeus de platges.
 • Planificació dels controls analítics per tal d’avaluar la qualitat microbiològica i fúngica de la sorra, així com de les plataformes de les dutxes i/o rentapeus ubicats a les platges.


Pla d’autocontrol i gestió de la salubritat de les sorreres infantils

L’Àrea d’ Agroalimentària i Salut Ambiental disposem d’un equip tècnic suficientment qualificat  per a realitzar l’avaluació higienicosanitària i de seguretat de les sorreres infantils. En aquest sentit podem oferir els següents serveis:

 • Avaluació de les condiciones de seguretat d’ús de les sorreres infantils
 • Valoració de les condicions higienicosanitàries.


Índex Biològic

ResponsableImma Pibernat Valés, doctora en Biologia (microbiologia@cecam.com)

Servei d’aplicació per a empreses i entitats amb abocaments a sistemes fluvials.
Actualment, les noves propostes de la directiva de la UE, contemplen el control de la qualitat dels sistemes aquàtics mitjançant diferents mètodes biològics, entre ells, els macroinvertebrats o Índex Biològic. L’objectiu és la millora de la qualitat de l’aigua com a recurs de preservació de la vida.
En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) juntament amb el Centre Superior de Investigacions Científiques (CSIC) de Blanes, han desenvolupat un índex adaptat al territori català i conegut per les sigles BMWPC. Aquest índex dóna la puntuació a 131 famílies de macroinvertebrats que són utilitzables com a indicadors de l’estat ecològic.
El Laboratori CECAM disposa de la capacitat tècnica i l’equipament necessari per elaborar un estudi d’impacte, en la comunitat de macroinvertebrats, provocat per l’abocament de les aigües residuals en els cursos fluvials.

Larves de Dípters


Larva de Tricòpte