Caps d’àrea: Elena Garcia, llicenciada en Ciències Biològiques  salut.ambiental@cecam.com
Imma Pibernat, doctora en Ciències Biològiques  microbiologia@cecam.com
Coordinadora tècnica i àrea comercial: Àngels Rius, llicenciada en Ciències Biològiques  comercial.quimica@cecam.com


microbiologia@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

Descripció

L’Àrea de Microbiologia disposa de mitjans tècnics i humans per dur a terme un ampli ventall d’assaigs, que els classifiquem en funció de la matriu a analitzar.
En aigües es realitzen diferents assaigs microbiològics i fisicoquímics depenent de la seva tipologia, així realitzem anàlisis d’aigües de consum, envasades, mineromedicinals, reg i de bany, sempre en el marc de referència de les normatives d’aplicació. Cal destacar l’anàlisi de legionella, que es realitza en aigües procedents de diferents instal·lacions de risc tals com torres de refrigeració, condensadors evaporatius, circuits d’aigua calenta i freda, sistemes de reg per aspersió i fonts ornamentals entre altres.
En el sector alimentari, es determinen els principals bacteris associats a tòxic-infeccions alimentàries i higiene de processos.
Així mateix, en el camp de l’agricultura i la pagesia, es dona assessorament i es realitzen anàlisis de terres de conreu, adobs i fertilitzants, farratges,…


Assaigs

Aigües
 • Legionella
 • Aigües de consum
 • Aigües envasades
 • Aigües mineromedicinals
 • Aigües de Bany (piscines)
 • Aigües de reg
 • Aigües ultrapures i diàlisis
Aliments

 

Sorres
Adobs
Ferratges
Pinsos

Legionel·la

L’Àrea d’Agroalimentària i salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi i presa de mostres de legionella.
El mètode analític per a la detecció i recompte de legionella es basa en la norma ISO 11731, tal com indica la normativa d’aplicació RD865/2003, de 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Cal destacar que l’assaig de detecció i recompte de legionella està acreditat per ENAC.
Realitzem la presa de mostres d’aigua en instal·lacions de risc tals com: torres de refrigeració, condensadors evaporatius, circuits d’aigua calenta i freda sanitària, instal·lacions termals, jacuzzis, fonts ornamentals, regs per aspersió entre altres. En el moment de la presa de mostra es realitza el control del biocida utilitzat a la instal·lació, així com el control de temperatura de l’aigua.


Assaigs
Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua en torres de refrigeració i condensadors evaporatius
 • pH
 • Temperatura
 • Turbiditat
 • Conductivitat
 • Ferro total
 • Desinfectants residuals:
  Clor lliure residual
  Clor combinat residual
  Brom total
  Peròxid
Paràmetres microbiològics
 • Legionella (1)
 • Bacteris aerobis


Aigües consum

L’Àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans per poder ofereix assessorament i control en les analítiques que sol·licita la legislació vigent que regula l’aigua de consum humà (RD140/2003).
Així matei, també podem realitzar la presa de mostres i alhora, prendre les dades in situ necessàries (Temperatura de l’aigua, contingut en clor lliure, clor total,…) per tal d’obtenir una correcte caracterització de la mostra d’aigua que es pren.


Assaigs
Anàlisis fisico-químiques
 • Determinació del pH
 • Conductivitat
 • Amoni
 • Turbidesa
 • Quantificació de metalls pesants (antimoni, ferro, plom, alumini, bor, coure, sodi, crom, mercuri, seleni, arsènic, etc..)
 • Quantificació de cations i anions (clorurs, sulfats, nitrats, nitrits, fosfats, bromurs)
 • Oxidabilitat
 • Cianurs
 • Sulfurs
 • COT, Carboni orgànic total
Anàlisis microbiològiques
 • Presència i quantificació de Coliforms totals
 • Presència de Coliforms fecals
 • Presència i quantificació de E. coli
 • Presència i quantificació Enterococs
 • Presència i quantificació Clostridium perfringens
 • Presència de Pseudomonas aeruginosa
 • Quantificació de microorganismes aerobis a 22ºC
 • Quantificació de micoorganismes aerobis a 36ºC
Anàlisis cromatogràfiques
 • Quantificació dels compostos orgànics volàtils aromàtics: benzè, toluè, etilbenzè, xilè
 • Quantificació dels plaguicides:
  – Plaguicides organoclorats (Aldrin, Heptaclor, Heptaclor epoxi, Endosuslfan I, cis-Nonaclor, trans-Nonaclor, Lindà, HCH, DDT, DDD, DDE, etc…)
  – Plaguicides organofosforats (Tokution, Merphos, Dichlorvos, Naled, Phorate, Demeton-O, Demeton –S, Bolstar,…)
  – Triazines (Atrazine, Simazine, Terbutilazine, Prometryn, Simetryn, Ametryn, etc…)
 • Quantificació dels Hidrocarburs Policíclics aromàtics ó HPAs (Naftalè, Acenaftè, Acenaftilè,
 • Fenantrè, Pirè, Benzo-a-antracè, Benzo (b) fluorantè, Benzo (k) fluorante, Fluorè, etc…)
 • Quantificació de Trihalometans: (Triclormetà, Bromoform, Bromdiclormetà, Clordibrommetà)
 • Quantificació de compostos orgànics volàtils (TRI, PER, etc..)Aigües envasades

L’Àrea d’Agroalimentària i salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una extensa experiència en assessorament i control en la majoria de les analítiques que sol·licita la legislació vigent en aigua de consum humà (RD140/2003) i aigües envasades (RD 1744/2003).
Així mateix també podem realitzar la presa de mostres i alhora, prendre les dades necessàries in situ (Temperatura de l’aigua, contingut en clor lliure, clor total,…) per tal d’obtenir una correcte caracterització de la mostra d’aigua que es pren.


Assaigs
Anàlisis fisico-químiques
 • Determinació del pH
 • Conductivitat
 • Amoni
 • Turbidesa
 • Quantificació de metalls pesants (antimoni, ferro, plom, alumini, bor, coure, crom, mercuri,
 • seleni, arsènic, sodi, calci, magnesi, potassi, etc..)
 • Quantificació de cations i anions (clorurs, sulfats, nitrats, nitrits, fosfats, bromurs)
 • Oxidabilitat
 • Cianurs
 • COT
 • Sulfurs
Anàlisis microbiològiques
 • Presència i quantificació de Coliforms totals
 • Presència i quantificació de E. coli
 • Presència i quantificació Enterococs
 • Presència i quantificació Clostridium perfringens
 • Presència de Pseudomonas aeruginosa
 • Quantificació de microorganismes aerobis a 22ºC
 • Quantificació de micoorganismes aerobis a 36ºC
Anàlisis cromatogràfiques
 • Determinació del benzè, toluè, etilbenzè i xilens.
 • Quantificació dels plaguicides:
  – Plaguicides organoclorats (Aldrin, Heptaclor, Heptaclor epoxi, Endosuslfan I, cis-Nonaclor, trans-Nonaclor, Lindà, HCH, DDT, DDD, DDE, etc…)
  -Plaguicides organofosforats (Tokution, Merphos, Clorpyrifos, Dichlorvos, Naled, Phorate, Demeton-O, Demeton –S, Bolstar,…)
  -Triazines (Atrazine, Simazine, Terbutilazine, Prometryn, Simetryn, Ametryn, etc…)
  -HPAs (Naftalè, Acenaftè, Acenaftilè, Fenantrè, Pirè, Benzo-a-antracè, Benzo (b) fluorantè, Benzo (k) fluorante, Fluorè, etc…)
 • Quantificació de Trihalometans
 • Quantificació de compostos orgànics volàtils (TRI, PER, etc..)Aigües mineromedicinals

L’Àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans per oferir, amb garanties, assessorament i control en la majoria de les analítiques que sol·licita la legislació vigent (RD 1798/2010) en aigües de brollador i aigües minerals naturals, així com les mineromedicinals.
Així mateix, també podem realitzar la presa de mostres i alhora, prendre les dades necessàries in situ (Temperatura de l’aigua, contingut en clor lliure, clor total,…) per tal d’obtenir una correcte caracterització de la mostra d’aigua.


Assaigs
Anàlisis fisico-químiques
 • Determinació del pH
 • Determinació de la conductivitat
 • Determinació del Amoni
 • Turbidesa
 • Quantificació de metalls pesants (antimoni, ferro, plom, alumini, bor, coure, crom, mercuri, seleni, arsènic, etc..)
 • Quantificació de cations i anions (clorurs, sulfats, nitrats, nitrits, fosfats, bromurs)
 • Oxidabilitat
 • Carboni total orgànic i/o inorgànic (TOC, TIC)
 • Sulfurs
 • Cianurs
Anàlisis microbiològiques
 • Presència i quantificació de Coliforms totals
 • Presència i quantificació de E. coli
 • Presència i quantificació Enterococs
 • Presència i quantificació Clostridium perfringens
 • Quantificació de microorganismes aerobis a 22ºC
 • Quantificació de micoorganismes aerobis a 36ºC
Anàlisis cromatogràfiques
 • Determinació del benzè
 • Quantificació dels plaguicides:
  – Plaguicides organoclorats (Aldrin, Heptaclor, Heptaclor epoxi, Endosuslfan I, cis-Nonaclor, trans-Nonaclor, Lindà, HCH, DDT, DDD, DDE, etc…)
  -Plaguicides organofosforats (Tokution, Merphos, Dichlorvos, Naled, Phorate, Demeton-O, Demeton –S, Bolstar,…)
  -Triazines (Atrazine, Simazine, Terbutilazine, Prometryn, Simetryn, Ametryn, etc…)
  -HPAs (Naftalè, Acenaftè, Acenaftilè, Fenantrè, Pirè, Benzo-a-antracè, Benzo (b) fluorantè, Benzo (k) fluorante, Fluorè, etc…)
 • Quantificació de Trihalometans
 • Quantificació de compostos orgànics volàtils (TRI, PER, etc..)Aigües de bany (Piscina)

L’Àrea d’Agroalimentària i salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi i presa de mostres d’aigües de bany (piscines).
Els paràmetres a analitzar en les aigües de bany són els que s’estableixen en el RD. 742/2013, de 27 de setembre, per el que s’estableixen els criteris tècnicosanitaris de les piscines, i que a continuació es descriuen.


Assaigs
Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua
 • pH
 • Temperatura
 • Transparència
 • Potencial redox Turbiditat
 • Desinfectants residuals:
  – Clor lliure residual
  – Clor combinat residual
  – Brom total
  – Àcid isocianúric
 • Escherichia coli
 • Psedomonas aeruginosa
 • Legionella (1)

(1) Es determinarà únicament en vasos amb arerosolització i climatitzats.

Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aire (en el cas de piscines cobertes)
 • Humitat relativa
 • Temperatura ambient
 • CO2

A part dels paràmetres indicats en la normativa estatal (RD 742/2013), a nivell autonòmic , el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, indica a part dels paràmetres indicats anteriorment, el control de:

 • Oxidabilitat al permanganat
 • Amoníac
 • Staphylococus aureusAigües de rec

Dins els serveis del laboratori CECAM, àrea de Mediambient i Agroalimentària també es dona assessorament i anàlisis de les aigües de reg, tant per de plantacions, aigües agrícoles, per jardineria, …
S’utilitzen els mètodes oficials d’anàlisis per aigües de plantacions així com les diferents normes espanyoles i europees de referència per tal de caracteritzar cada paràmetre.

Assaigs
Assaigs
 • PH
 • Conductivitat
 • Duresa
 • Elements majoritaris: Sodi, potassi, calci, magnesi
 • Carbonats / Bicarbonats
 • Anions i cations: Clorurs, sulfats, nitrits, nitrats, fluorurs
 • Metalls pesants com Ferro, Bor, Coure, Manganès, Zenc, …
 • Càlcul índex SARAigües ultra pures i diàlisi

MicroscopiL’Àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans per poder realitzar el control de les aigües ultrapures i de circuits de diàlisi segons les recomanacions de la “Sociedad Española de Nefrologia” en la guia de gestió de qualitat del líquid de diàlisi i la norma UNE 111-301-90 característiques de l’aigua utilitzada en hemodiàlisis.
En la delicada presa de mostres, es controlen les dades necessàries in situ com la temperatura, presència de clor lliure i clor total.

Assaigs
Assaigs fisicoquímics
 • Conductivitat
 • pH
 • Anions i cations: Clorurs, sulfats, nitrats, nitrits,..
 • Sodi, potassi, calci i magnesi
 • Endotoxines
Assaigs microbiològics
 • Recompte de microorganismes mesòfils
 • Recompte de fongs i llevatsAliments

L’Àrea d’Agroalimentària i salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi microbiològic i presa de mostres de productes alimentaris.
El ventall de productes a analitzar és molt ampli, entre els que destaquem: productes carnis, productes làctics, productes de la pesca, productes de fleca i pastisseria, plats preparats entre altres.
Per altra banda, realitzem anàlisi microbiològic per a control d’higiene de processos, tant a nivell de superfícies de treball com d’ambients.
Per a determinar els paràmetres a analitzar ens basem en el Reglament (CE) 2073/2005 de la comissió de 15 de novembre relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, modificat posteriorment per el Reglament CE 1441/2007 i altres normatives vigents.
Cal destacar que CECAM disposa d’acreditació ENAC, pels assaigs d’investigació de Salmonella spp i Listeria monocytogenes.

Assaigs
Assaigs
 • Salmonella
 • Listeria monocytogenes
 • Escherichia coli
 • Shigella
 • Enterobacteries
 • Fongs
 • Llevats
 • Bacteris aerobis
 • Bacteris anaerobis
 • Clostridium perfringens
 • Clostridis sulfitreductors
 • Staphylococcus aureusTerres agrícoles

L’Àrea d’Agroalimentària i salut ambiental disposa de mitjans tècnics i humans per oferir amb garanties, un correcte control i assessorament en sòls i terres d’ús agrícola.
Els assaigs es realitzen segons els Mètodes Oficials d’Anàlisis del MOPU i normes de referència.
Ens podem desplaçar per realitzar la presa de mostres ó indicar-vos com fer-ho per tal que la mostra que arribi al laboratori sigui adient a les vostres necessitats.

Assaigs
Assaigs
 • Salmonella
 • Listeria monocytogenes
 • Escherichia coli
 • Shigella
 • Enterobacteries
 • Fongs
 • Llevats
 • Bacteris aerobis
 • Bacteris anaerobis
 • Clostridium perfringens
 • Clostridis sulfitreductors
 • Staphylococcus aureus
Anàlisis fisico-químics en sòls agrícoles
 • Determinació de la textura (%llims, %argiles i %sorres)
 • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, %Fòsfor, %Potassi)
 • Determinació del pH (extracte 1:2.5 en aigua i ClK)
 • Determinació de la salinitat (extracte 1:5 en aigua)
 • Elements del complexa de canvi (Na, K, Ca i Mg , CIC)
 • Carbonats per calcimetria
 • Metalls pesants i mercuri (Crom, Cadmi, Coure, Zinc, Níquel, Plom, Ferro, Bor…)Sorres

L’Àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi microbiològic i presa de mostres de sorra, bàsicament en sorreres infantils i sorres de platja.
En l’anàlisi de sorres , donat que no es disposa de normativa sanitària específica, es segueixen els criteris establerts en la norma tècnica NTJ13R, publicada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

Assaigs
Assaigs
 • Escherichia coli
 • Enterococs fecals
 • Ous de paràsits intestinals
 • Fongs


Adobs

L’Àrea d’Agroalimentària i Mediambient disposa de tots els mitjans tècnics i humans per la realització dels anàlisis dels fertilitzants alhora de caracteritzar-los a nivell de micronutrients i de macronutrients.
Es poden analitzar tant fertilitzants sòlids com líquids i orgànics o inorgànics.

Assaigs
Anàlisis físico-químiques de fertilitzants i adobs
 • Determinació del contingut en nitrogen total (N-NO3, N-NH3, N-orgànic,..)
 • Determinació del contingut en fòsfor
 • Determinació del contingut en potassi
 • Residu insoluble àcid
 • Determinació del contingut en micronutrients (sofre, bor,..)
 • Metalls pesants i mercuri (Crom, Cadmi, Coure, Zinc,…)Ferratges

Formant part del cicle integral de producció, l’àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa dels mitjans tècnics i humans per realitzar estudis de qualitat de ferratges i pastures.

Assaigs
Anàlisis físico-químiques
 • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, %Fòsfor, %Potassi)
 • Determinació de la humitat
 • Fibra bruta
 • Greixos
 • Proteïna bruta
 • Quantificació de cations: Na, K, Ca i Mg
 • Cendres o residu inorgànic
 • Metalls pesants i mercuri (Crom, Cadmi, Coure, Zinc, Níquel, Plom, Ferro, Bor…)Pinsos

L’Àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans per a realitzar el control i els anàlisis de pinsos – aliments per animals i les seves matèries primeres, segons els mètodes oficials d’anàlisis regulats per RD2257/1994 i afins. Tant la caracterització química del producte, com l’estudi microbiològic per absència de patògens.

Assaigs
Anàlisis físico-químiques
 • Humitat
 • Fòsfor
 • Calci
 • pH
 • Cendres (%)
 • Proteïna bruta (%)
 • Greix (%)
 • Fibra bruta (%)
Anàlisis microbiològiques
 • Investigació de Salmonella spp
 • Investigació i recompte de Listeria spp i L. monocytogenes
 • Investigació i recompte de E. coli