Cap d’àrea: Imma Pibernat, doctora en Biologia
Coordinadora: Elena Garcia, llicenciada en Biologia

Contaminació de sòls

El Reial Decret 9/2005 estableix el nou marc legal per a la gestió de sòls contaminats per aquelles activitats de tipus industrial i comercial potencialment perilloses alhora que determina els contaminants i els seus nivells crítics en funció de l’ús al que es vol destinar el sòl.

Aquest servei es dirigeix a empreses industrials de qualsevol sector, assessories i organismes públics i/o privats que intervinguin en operacions de reutilització de sòls.

En aquest sentit, el laboratori de cromatografia del CECAM ofereix el següent ventall d’anàlisis segons determina el RD 9/2005.

Índex Biològic

Actualment, les noves propostes de la directiva de la UE, contemplen el control de la qualitat dels sistemes aquàtics mitjançant diferents mètodes biològics, entre ells, els macroinvertebrats o Índex Biològic.

En aquest sentit, la Junta de Sanejament, juntament amb el CSIC de Blanes, han desenvolupat un índex adaptat al territori català i conegut per les sigles IBMWPC. Aquest índex dóna la puntuació a 131 famílies de macroinvertebrats que són utilitzables com a indicadors, d’acord amb la corresponent sensibilitat a la contaminació, i la suma dels valors de totes les famílies identificades dóna el valor final de l’índex que ens permet classificar els punts de control en les 5 classes, cadascuna de les quals, es correspon amb un determinat nivell diferent de qualitat ecològica de les aigües (aigües molt netes, netes, eutrofitzades).

El Laboratori CECAM disposa de la capacitat i de l’infraestructura necessàries per realitzar aquest estudi in situ alhora que ens avala la implantació de la normativa europea UNE-EN ISO/IEC 17025 acreditada per l’ENAC i certificada per UNE.

Assaigs

  • Compostos orgànics volàtils halogenats: 1,1 Dicloretà; 1,2 Dicloretà, Tricloretilè, Tetracloretilè,….
  • Compostos orgànics volàtils no halogenats: Benzè, Toluè, Xilè (m,o,p), MTBE, Acetona,…
  • Compostos fenòlics: Fenol, 2-Clorofeno, 2,4-Diclorfenol,…
  • Pesticides organoclorats: Lindà, aldrin, Heptaclor,…
  • Hidrocarburs aromàtics policíclics (HPAs): Antracé, Acenaftè, Acenaftilè, Benzo (a) pirè, Indenol,…
  • PCB’s
  • TPHs
  • Metalls
salut.ambiental@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsCromatograf de Gasos-MS

Larves de Dipters

Larva de Tricopter