Truqueu-nos +34 972 492 014

El Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les Entitats Col·laboradores de medi ambient, té per objecte regular l’habilitació, el funcionament i la supervisió de les entitats col·laboradores que exerceixen funcions de inspecció i control en diferents àmbits sectorials de medi ambient.

CECAM ha obtingut les següents habilitacions, d’acord amb el que s’estipula en aquest Decret:

  • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats (EC-PCAA), amb el número 007-EC-PCAA per al camp d’actuació activitats de serveis i amb validesa fins 06/01/2019.

Aquesta habilitació permet realitzar les comprovacions inicials i periòdiques de les condicions fixades a l’autorització o llicència ambiental de les activitats, incloent-hi la determinació d’emissions i també la comprovació de les condicions a què s’hagin de sotmetre les activitats en règim de comunicació per determinar si s’ajusta a la realitat de l’establiment.

  • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA), tipus A, per al camp d’actuació: mesurament de nivells sonors (NS) i mesurament de la qualitat acústica de l’edificació (QE), amb el número 007-EC-PCA i vigència fins al 21/11/21.

Permet realitzar els mesuraments dels nivells sonors en activitats o els derivats de les relacions de veïnatge i infraestructures i el control de la qualitat acústica de l’edificació.

  • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial del Control i la Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) per als subcamps d’habilitació: Determinacions “in situ” (EC-RESMOS1) i Presa de mostres (EC-RESMOS2) amb el número 007-EC-RES i amb vigència fins al 06/01/2019.

Amb l’habilitació EC-RESMOS1 es realitzen les mesura de nivells piezomètrics, determinacions de temperatura, pH i conductivitat en aigües, temperatura i percentatge d’oxigen a una pila de compost. Amb l’habilitació EC-RESMOS2 es realitza la planificació i presa de mostres d’aigües, residus i lixiviats i la Declaració de conformitat dels resultats obtinguts.

  • Habilitació com a Entitat de control de prevenció de la contaminació atmosfèrica (EC-A) amb el número 007-EC-A i amb vigència fins al 06/01/2019, per als grups E i F.

A aquesta entitat correspon la determinació o mostreig de contaminants presents a l’atmosfera. L’habilitació del grup E correspon a la determinació dels nivells d’emissió de gasos de combustió i opacitat i l’habilitació del grup F al mostreig de partícules sedimentables i en suspensió.

  • Habilitació com a Laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments LA-AIG, per als camps d’actuació LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua), LAE-A (Determinació analítica en mostres d’aigües residuals d’EDAR) i LAE-L (Determinació analítica en mostres de llots d’EDAR), amb el número 007-LA-AIG i amb la mateixa vigència que l’acreditació ENAC núm. 218/LE425, que ja disposa el laboratori.

Deixa un comentari