Assaig en obra

Cap d’àrea: Agustí Pascual, arquitecte tècnic
Director tècnic: Joaquim Petit, arquitecte tècnic

[cs_space size=”25px”]

Descripció

Aquesta àrea és molt àmplia i comprèn assaigs que generalment es realitzen a obra, com:

 • Proves de càrrega (forjats, jàsseres, estructures metàl·liques, etc) 
 • Estanquitat de cobertes, façanes i obertures
 • Gruixos i adherències de pintures en estructura metàl·lica (capa imprimació, acabat o de protecció al foc) 
 • Gruixos i densitat dels aïllaments (poliuretà projectat, etc)
 • Adherències de revestiments (aplacats, paviments, i revestiments de morter i pintura) 
 • Lliscament de paviments
 • Arrancament de perns d’ancoratge 
[cs_space size=”30px”]

Assaigs

[cs_space size=”20px”]

Barreres de seguretat i baranes

 • Comprovació de les característiques dels perfils longitudinals de barreres de seguretat flexibles
 • Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció
 • Determinació de la resistència la tracció d’un suport de barrera de seguretat
 • Prova de càrrega en barrera de seguretat i baranes

Cobertes i façanes

 • Impermeabilitat en coberta mitjançant inundació o aspersors
 • Estanquitat en façanes
 • Estanquitat en obertures

Proves en estructures de formigó

 • Reconeixement escleromètric en elements de formigó
 • Prova de càrrega en forjat
 • Informe sobre l’estat d’una estructura de formigó
 • Reconeixement mitjançant ultrasons de pilars de formigó
 • Detecció d’armadures amb escàner en elements de formigó
 • Prova de càrrega a pont o viaducte
 • Control de fissures
 • Comprovació de tesat d’ancoratges
 • Control de fletxes

Proves en estructures metàl·liques

 • Prova de càrrega en estructura metàl·lica
 • Inspecció visual de l’estat d’una estructura metàl·lica
 • Determinació del gruix de la capa de pintura de protecció al foc
 • Determinació del gruix de la capa de imprimació o pintura
 • Determinació del gruix de la capa de galvanitzat
 • Control dimensional i arrancament de perns d’ancoratge
 • Determinació de l’adherència de pintures
 • Determinació de l’adherència d’un recobriment galvanitzat
 • Determinació de la massa per unitat d’àrea del recobriment de galvanitzat
 • Comprovació de la tensió dels cargols a les juntes, (par de apriete)
 • Mesura de desplom i de la fletxa d’elements verticals i bigues d’acer
 • Control visual i amb assaigs no destructius de les soldadures
 • Comprovació de gruixos d’elements d’acer mitjançant ultrasons
 • Control de la porositat elèctrica d’un recobriment (chispómetro)

Proves "in situ"

 • Determinació del gruix de l’aïllament projectat
 • Adherències de paviments i revestiments
 • Lliscament de paviments
 • Comprovació del gruix d’arrebossat d’un parament.
[cs_space size=”25″]
[cs_button type=”flat” shape=”square” size=”sm” color=”accent” href=”url:mailto%3Aedificacio%40cecam.com||target:%20_blank” icon=”fa-envelope-o” block=”1″ no_uppercase=”1″]edificacio@cecam.com[/cs_button][cs_space size=”20″]

Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

[cs_space size=”20″][cs_responsive_image size=”full” image=”6368″ border=”1″ radius=”1″][cs_space size=”5″]

Prova de càrrega en passera

[cs_space size=”15″][cs_responsive_image size=”full” image=”6369″ border=”1″ radius=”1″][cs_space size=”5″]

Gruixos de pintura ignifuga

[cs_space size=”15″][cs_responsive_image size=”full” image=”6373″ border=”1″ radius=”1″][cs_space size=”5″]

Prova d’estanquitat coberta per inundació