Cap d’àrea: Jordi Franch, enginyer tècnic industrial.

Descripció

Es realitzen les proves de control reglamentàries segons els reglaments específics per a cada tipus d’instal·lació:

 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Gas
 • Calefacció
 • Aire Condicionat
 • Ventilació
 • Incendis
 • Parallamps

A més, es porten a terme les comprovacions adients per tal de garantir el bon funcionament de tots els sistemes d’instal·lació interior dels edificis.

Control d’obra acabada

Es realitzen les proves requerides pel Codi Tècnic de l’Edificació per poder certificar amb justificants el control de l’obra acabada.


Assaigs


Instal·lacions d'abastament d'aigua
 • Prova de resistència mecànica de canonades de la xarxa d’abastament d’aigua.
 • Prova d’estanquitat de canonades de la xarxa d’abastament d’aigua.
Instal·lacions de climatització
 • Proves de control i verificació de les instal·lacions de climatització.
 • Proves de control i verificació de les instal·lacions de calefacció.
 • Prova de resistència mecànica i estanquitat de canonades d’aigua de la xarxa de climatització.
 • Comprovació de les prestacions tèrmiques de locals climatitzats.
 • Mesura de velocitats d’aire.
 • Comprovació de característiques i funcionament dels equips de climatització.
 • Comprovació de la sala de calderes.
 • Proves de rendiment i combustió de caldera.
Instal·lacions de fontaneria
 • Proves de control i verificació d’instal·lació de fontaneria.
 • Proves de control i verificació de la instal·lació de fontaneria.
 • Prova de resistència mecànica i estanquitat de canonades.
 • Comprovació d’aixetes i cabals d’aigua dels aparells sanitaris.
 • Comprovació del funcionament de la xarxa d’aigua calenta sanitària.
 • Proves de servei de la instal·lació d’energia solar.
Instal·lacions elèctriques
 • Prova d’instal·lacions elèctriques.
 • Prova de servei de posta a terra.
 • Proves de funcionament de quadres elèctrics.
 • Comprovació del funcionament dels punts d’utilització de la xarxa elèctrica (endolls, interruptors, llums, emergències…).
 • Mesura del nivell d’il·luminació.
 • Proves de funcionament i comprovació de característiques elèctriques d’equips i/o motors.
 • Proves de funcionament de grup electrogen.
Instal·lacions contra incendis
 • Proves de control i verificació de les instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Prova de resistència mecànica i estanquitat de canonades d’aigua de la xarxa contra incendis.
 • Comprovació del funcionament i col·locació de les BIES.
 • Comprovació de les característiques i col·locació dels extintors.
 • Prova de funcionament de la instal·lació de detecció i/o alarma d’incendis.
 • Prova de funcionament de dispositius de sectorització i desenfumatge. (Portes RF, electroimants, comportes tallafocs, …).
 • Comprovació de la senyalització dels mitjans mecànics de protecció contra incendis.
Instal·lacions de comunicació i control
 • Proves de funcionament de la xarxa de radio i TV.
 • Proves de funcionament de la instal·lació de porter automàtic.
 • Proves de funcionament de la instal·lació de megafonia.
 • Proves de funcionament de la instal·lació anti-intrussió.
 • Proves de funcionament de la instal·lació de telefonia.
 • Proves de funcionament de les instal·lacions de telecomunicacions.
 • Proves de funcionament de la instal·lació de control centralitzat.
 • Supervisió del mandrinatge de conductes de telecomunicacions.
Instal·lacions de gas / gasoil
 • Prova de control i verificació de les instal·lacions de gas.
 • Proves de control i verificació de les instal·lacions de gasoil.
Instal·lacions de parallamps
 • Prova de servei de la posta a terra del parallamps.
Instal·lacions de sanejament
 • Proves de la instal·lació de sanejament.
Instal·lacions de ventilació
 • Proves de funcionament de la instal·lació de ventilació.
Instal·lacions diverses
 • Programa de control i verificació de les instal·lacions.
 • Inspeccions amb TV color en canonades i conduccions, inclou desplaçament i redacció d’informe.

instal.lacions@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsMesura de velocitat d’aire d’una instal·lació de climatització


Prova de resistència mecànica i estanquitat de canonades de gas amb manòmetre de columna d’aigua