Química construcció

Cap d’àrea: Anna Jiménez, llicenciada en Ciències Químiques

Descripció

L’Àrea de Química de la Construcció disposa de mitjans tècnics i humans per dur a terme un ampli ventall d’assaigs en funció de la procedència i la matriu a analitzar, així com un assessorament tècnic a disposició del client.  Els assaigs que es realitzen dins d’aquesta àrea queden inclosos a E.H.E. (Instrucción española de Hormigón Estructural), PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes) i RC-08 (Instrucción para la recepción de cementos). Tots els assaigs es duen a terme mitjançant normativa vigent.

[cs_space size=”30px”]

Assaigs

[cs_space size=”15px”]

Àrids i sorres

 • Compostos totals de sofre
 • Sulfats solubles en àcid
 • Sulfats solubles en aigua
 • Clorurs
 • Assaig de blau de metilè
 • Contaminants lleugers
 • Estabilitat al sulfat magnèsic
 • Reactivitat amb els àlcalis
 • Sulfurs oxidables

Aigües de construcció

 • pH
 • Sulfats
 • Clorurs
 • Residu sec (substàncies dissoltes)
 • Determinació qualitativa d’hidrats de carboni
 • Determinació qualitativa / quantitativa d’olis i greixos

Aigües freàtiques o subterrànies

 • Agressivitat de l’aigua al formigó (pH, Residu sec, Sulfats, Magnesi, Diòxid de carboni, Amoni)

Sòls

 • Sals solubles inclòs el guix
 • Matèria orgànica oxidable al permanganat
 • Sulfats solubles
 • Contingut de guixos
 • Carbonats
 • Agressivitat del sòl al formigó (acidesa de Baumman-Gully i contingut de sulfats)

Ciments

 • Pèrdua per calcinació
 • Sulfats
 • Residu insoluble
 • Clorurs

Formigó endurit (formigó, bigues i biguetes)

 • Determinació de ciment aluminós en biguetes de formigó
 • Determinació pH
 • Clorurs
 • Sulfats
 • Contingut de ciment amb relació aigua-ciment
 • Porositat

Peces ceràmiques

 • Resistència a les taques
 • Resistència química
 • Resistència al clivellament.
[cs_button type=”flat” shape=”rounded” size=”sm” color=”accent” icon=”fa-envelope-o” block=”1″ no_uppercase=”1″ href=”url:mailto%3A%20quimica.construccio%40cecam.com||target:%20_blank” align=”center” no_bold=”1″]quimica.construccio@cecam.com[/cs_button][cs_space size=”20px”]

Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

[cs_space size=”20px”][cs_responsive_image size=”full” image=”5858″ radius=”1″ border=”1″][cs_space size=”5px”]

Vista parcial del laboratori

[cs_responsive_image size=”full” image=”1504″ radius=”1″ border=”1″][cs_space size=”5px”]

Analitzador C/S

[cs_responsive_image size=”full” image=”1503″ radius=”1″ border=”1″][cs_space size=”5px”]

Forn-mufla

[cs_space size=”5px”][cs_responsive_image size=”full” image=”2763″ radius=”1″ border=”1″]