Truqueu-nos +34 972 492 014

EL CECAM

Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU
El CECAM (Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU) és una organització de control de qualitat que té la seva seu central al c/Pirineus, s/n del Polígon Industrial de Celrà (Girona).


Presentació i antecedents

Aquest centre, propietat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Edificació de Girona, va ser creat l’any 1976 amb el nom de Laboratori d’Assaigs per cobrir les mancances de les comarques gironines i com un mitjà per ajudar els professionals, la indústria de la construcció i la societat en general en la millora de la qualitat.

Aquest laboratori va ser pioner a Catalunya i a l’Estat espanyol dels creats per un col·legi professional, ja que en aquelles dates l’empresa privada defugia generalment d’aquestes activitats perquè eren deficitàries.

Al llarg d’aquests últims anys el concepte de Control de Qualitat ha evolucionat constantment, i si bé el laboratori és una eina imprescindible per garantir la qualitat total, aquesta s’ha hagut de complementar amb noves aportacions.

Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats i reptes que anaven sorgint, es va crear posteriorment el CECAM (Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU) i es van modificar els limitats objectius que en un principi s’havia fixat el laboratori original.

Després d’una important ampliació i dedicació de recursos, tant humans com econòmics, aquest centre s’ha convertit en una important organització de control i està en condicions de fomentar la recerca, poder estudiar nous materials, participar en el control dels processos de producció i certificació de productes i garantir la qualitat total. Disposa de laboratori de materials, laboratori de química, laboratori instrumental, laboratori d’aigües residuals i qualitat d’aigües de regatge, laboratori de microbiologia, laboratori de residus, divisió de construcció –que té al capdavant l’Àrea de Geotècnia i Geologia, amb laboratori de sòl–, laboratori d’àrids, laboratori d’asfalt i aglomerat, laboratori d’acer i laboratori de ceràmica, a més del de ciment, morter i formigó. Totes aquestes àrees formen un conglomerat amb capacitat per a donar resposta a totes les necessitats de control, complementat per un Gabinet Tècnic per a l’estudi de patologies, assegurament de la qualitat, informes, control tècnic, control d’instal·lacions, control de pilotatges, estanquitat, condicions acústiques, etc. Aquests serveis actuals estan en constant evolució i ampliació, i se’n van creant de nous. A més l´any 2008 es va crear l´Area de Geotèrmia, dedicada a la construcció de camps de captació i a la elaboració del test de resposta tèrmica (terra-est).

El 67% del personal el formen tècnics pluridisciplinars titulats en químiques, geològiques, camins, biològiques, ciències ambientals, industrials, arquitectura tècnica, obres públiques, agricultura, etc.; cada equip està especialitzat en la seva àrea concreta.

El trasllat als nostres laboratoris de les mostres preses (obres-indústries) es fa diàriament en vehicles especialment equipats i condicionats. El CECAM disposa d’un parc mòbil de 43 vehicles, a més de 7 camions tot terreny, penetròmetres sobre vehicles tipus Land Rover i maquinària i equips de sondeig i estudi del terreny.

El fonament de la nostra activitat és el bon funcionament i la qualitat dels nostres centres de treball, per la qual cosa es disposa d’una gran varietat de tècnics experts en constant formació i reciclatge i analistes qualificats, com també de la tecnologia punta més moderna: difracció de RX, absorció atòmica i d’espectrometria UV-VIS, sondes d’isòtops radioactius, ICP, Triaxial, cromatografia de gasos, cromatògrafs de gasos masses, TOC, AOX, ultrasons, gammagrafia, equips de sondeig i perforació, assaig sònic de pilots, cross-hole, pressiòmetres, inclinòmetres, aparells de mesurament acústic, aparells de control d’instal·lacions elèctriques, de gas i aigües, clavegaram etc.

Al CECAM entenem que la garantia de la qualitat ha d’estar present des de l’inici i en totes les fases del procés constructiu, i que s’ha de complementar també amb la gestió mediambiental i el control dels residus, per la qual cosa estem en condicions d’oferir estudis en aquestes àrees com un model de control integral.

Amb més de 5.000 m2 de laboratoris el nostre centre està capacitat per donar resposta a les necessitats de control a la Construcció, a la Salut Ambiental i Alimentària i al Medi Ambient en General, amb capacitat de valoració i analítica de tots els vectors: terra, aire i aigua.

CECAM és membre fundador d’ICCE (Instituciones Colegiales para la Calidad en la Edificación), soci d’ENAC, membre d’AECC (Asociación Española para la Calidad), membre d’AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), membre d’ATEP (Asociación Técnica Española del Pretensado), membre d’ACTECIR (Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració), membre fundador d’ADEAC, patró de l’IMAT (Centre Tecnològic de la Construcció), Membre de la Unió d´Empresaris de la Construcció, Membre de PIMEC.

A més, els nostres tècnics participen en l’àmbit estatal en diferents comitès tècnics, i també en altres comissions de la Generalitat.

Es va implantar a l’empresa el Manual de Qualitat per tal de garantir als nostres clients la qualitat dels treballs d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a la realització d’un ampli ventall d’assaigs relacionats amb el control de formigó i els seus components, aigües, sòls, aliments, etc. i dels que disposem d’acreditació ENAC, Entitat Nacional d’Acreditació. Disposem també de la certificació mediambiental 14001 emesa per AENOR, així com un ampli ventall d´acreditacions i classificacions, a nivell català i estatal..