Cap de l’àrea: Montse Ferrer, llic. en Ciències Geològiques
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Ciències Geològiques

Descripció

És una línia de treball específica dedicada a fer el seguiment dels moviments dels talussos i vessants que es mostren inestables. També s’aplica per esbrinar el comportament de pantalles i murs de certa entitat, la qual cosa se sol donar en excavacions importants que poden repercutir en estructures properes. A partir dels moviments detectats en la canonada inclinomètrica prèviament instal·lada es determina la fondària de la superfície de moviment. Aquesta informació resulta essencial per planificar, en el seu cas, les mesures a prendre per restablir l’estabilitat.Referències
  • Informe de resultats de l’auscultació inclinomètrica de les pantalles del Tren de Gran Velocitat en el seu pas per la població de Girona en el sector del Polígon del Mas Xirgu.
  • Informe de resultats de l’auscultació inclinomètrica del vessant existent a la grada est de l’Estadi Municipal de Montilivi.

geotecniacamp@cecam.com
Demanar pressupost

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals.

El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

  • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
  • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
  • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
  • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
  • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
  • Instal·lació i desenvolupament de piezòmetres
  • Assaigs de bombeig
  • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.