Cap de l’àrea: Montse Ferrer, llic. en Ciències Geològiques
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Ciències Geològiques

Geotècnia edificació

Correspon a la línia de treball més representativa de l’Àrea. Els estudis geotècnics per a l’edificació es presenten com a documents en els que s’aporta la informació necesaria per tal de poder projectar una obra d’edificació de manera més adequada, la qual cosa implica:

Seguretat: El terreny té capacitat per admetre el que es projecta, ja sigui a nivell d’estabilitat, de capacitat portant i de deformació.

Economia: Dimensionar la fonamentació d’acord amb les característiques del terreny (no sobredimensionar-la per falta de dades).

Des de l’any 2007 i en l’àmbit de l’edificació els estudis geotècnics estan regulats pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-Documento Básico-Seguridad Estructural Cimientos). Ho estan tant en la planificació del reconeixement del terreny (conjunt de prospeccions i assaigs in situ i de laboratori per caracteritzar el terreny a nivell composicional i mecànic) com en el contingut i en els mètodes de càlcul.

A més dels estudis per a nova construcció l’Àrea també s’aplica en estudis derivats de patologies en edificacions existents, tant per esbrinar-ne les causes com per cercar solucions, ja siguin opcions de recalç o actuacions per modificar el comportament del terreny.

Els estudis geotècnics elaborats per Cecam es caracteritzen per combinar de forma equilibrada les prospeccions i assaigs que es fan in situ amb les proves fetes al laboratori, encaminades moltes d’elles a esbrinar dades de resistència i deformació (assentaments i inflaments) de sòls argilosos. En base als resultats obtinguts es quantifiquen les possibles solucions de fonamentació i per cadascuna es fan les oportunes recomanacions constructives. A tal efecte es disposa de la col.laboració imprescindible dels laboratori de l’Àrea de Sòls i de Química Construcció i en el seu cas també de l’Àrea de Patologies.

Els mitjans i experiencia que disposem fa que l’Àrea hagi estat consultada per elaborar estudis geotècnics per a construccions molt diverses:

Estudis geotècnics per habitatges (aïllats a conjunts residèncials)

foto-1  foto-10

Estudis geotècnics per edificis plurifamiliars

foto-2  foto-11

Estudis geotècnics per a murs de contenció

foto-3

Estudis geotècnics per a recalços d’edificacions existents

foto-4  foto-5

Estudis geotècnics per a piscinas i fosses

foto-6  foto-7

Estudis geotènics per a edificacions industrials

foto-8  foto-9

Referències

Al llarg de la seva dilatada etapa l’Àrea de Geotecnia ha elaborat diversos milers d’estudis geotècnics, tant per a construccions de poca entitat com a per edificis de gran entitat. D’aquests darrers cal esmentar-ne els següents:

 • Estudi geotècnic per a la construcció de la seu dels Serveis Centrals de la Generalitat de Catalunya a Girona.
 • Estudi geotècnic per a la construcció del nou Hospital Josep Trueta a Girona
 • Estudi geotècnic per a la construcció de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa, a Olot.
 • Estudi geotècnic dins del recinte de la Nestlé de Girona per una nova nau-2014-
 • Estudi geotècnic dins del recinte de la Noel de Begudà per una nova nau-2014-
 • Estudi geotècnic per una nau i un vial a la zona industrial d’Ullà -2014-
 • Estudi geotècnic i geològic al recinte de la Cooperativa la Fageda de Santa Pau -2014-
 • Estudi geotècnic dins del recinte del castell de Montjuic de Barcelona-2014-
 • Estudi geotècnic per ascensor i passera al barri de Vilarroja de Girona -2014-
 • Estudi geotècnic per una nau de 8000 m2 al Pla de Politger de St Jaume de Llierca-any 2013-
 • Estudi geotècnic dins del recinte de la Nestlé per una nova nau-2013-
 • Estudi geotècnic d’infrastructures de drenatge de Palamós-2011-
 • Estudis geotècnics per a reformes i construcció de torres d’alta tensió-2011 i 2012-
 • Estudi geotècnic desdoblament de l’AP/-any 2010-
 • Estudi geotècnic pel Campus de Salut de Girona-any 2010-
 • Estudi geotècnic de l’Hospital Universitari de Tarragona-any 2009-
 • Estudi de riscos geològics del Paratge Cap de Gall de Begur-any 2009
 • Càlcul de fonamentació de diverses obres de fàbrica de l’Eix Transversal-2010 i 2011-
 • Estudi geotècnic per a la construcció del nou Hospital Trueta de Girona- any 2010
 • Estudi geotècnic per al reforç de fonamentació del Pont de Besalú. Any 2010.
 • Estudis geològics-geotècnics d’urbanització de diverses ARE’s a la província de Girona- 2009
 • Realització d’informes preliminars d’emplaçament per l’empresa GISA/Infraestructures.cat arran de projectes constructius a tot Catalunya-EG08/EG09 i EG10 (Nou Parc de Bombers d’Olot, Nou edifici judicial de Sta. Coloma de Farners, Nou CEIP de Puigcerdà,…)- 2008-2013).
 • Informe geotècnic d’una parcel.la situada a la Via Augusta de Barcelona. Any 2007
 • Informe geotècnic al Parc Científic i Tecnològic de Cerdanyola: planta de cogeneración. Any 2007
 • Estudis geotècnics de la Seu de l’Institut Nacional de la Seguretat Social d’Olot i del nou Hospital Comarcal de la Garrotxa. Any 2007

geotecnia@cecam.com
Demanar pressupost

Adreça de l’obra

Població

Tipus d’obra

Número de soterranis

Número de plantes

Metres quadrats per planta (planta de més ocupació)

Nom sol.licitant

Telèfon de contacte*

E-mail

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals.

El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
 • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis:


Magatzem de mostres

A la seu central del CECAM en el polígon industrial de Celrà es disposa d’una nau condicionada per tal d’emmagatzemar les caixes de testimonis de les diferents campanyes de reconeixement geotècnic. Així, s’han instal·lat unes prestatgeries que permeten guardar de forma ordenada i accessible les mostres extretes. La capacitat d’aquest magatzem és d’unes 11.000 caixes. Degut a l’important volum de material guardat, un sistema informàtic permet tenir controlat en qualsevol moment la situació de les caixes de testimonis per si cal fer-ne una revisió.
Com a norma general aquestes mostres es guarden un mínim de dos anys, tanmateix abans de ser llençades se sol·licita l’autorització del client per escrit.Mitjans

Per oferir els serveis esmentats l’Àrea de Geotecnia disposa dels recursos següents:

Recursos humans
1 Doctor amb Ciències Geològiques amb 20 anys d’experiencia
2 Llicenciats amb Ciències Geològiques amb 15 anys d’experiència
4 Sondistes de 15 anys d’experiència

Recursos materials
4 Penetrosondes Tecoinsa TP50-D transportades amb quatre camions Mercedes 4 x 4
1 Penetrosonda Rolatec ML76
1 Penetròmetre Tecoinsa TP-05LR muntada sobre vehicle Land Rover 4 x 4
1 Penetròmetre manual Tecoinsa
3 Sondes pressiomètriques OYO Elastmeter
2 vehicles pick-up 4 x 4
1 turisme 4 x 4 i 1 turisme normal
2 Sondes inclinomètriques RST
2 Bombes elèctriques MP1 i SQE7