Cap de l’àrea: Montse Ferrer, llic. en Ciències Geològiques
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Ciències Geològiques

Geotècnia obra civil

En aquest àmbit el reconeixement del terreny va destinat a estudis associats a projectes d’infraestructura viària, ferroviària i hidràulica. Són estudis per donar solució a un o més dels aspectes següents:

 • Caracterització d’esplanada
 • Opcions de fonamentació per a piles i murs
 • Estabilitat de talussos d’excavació
 • Caracterització dels paràmetres resistents per al dissenys de mesures de contenció de fronts i vessants.
 • Prèstecs de materials per a l’obra

Per a l’elaboració dels corresponents estudis es compta també amb el suport dels laboratoris de les Àrees de Sòls i de Química Construcció.

La normativa al respecte d’aquests estudis és limitada i parcial. Per tractar qüestions tècniques concretes es tenen en compte i en el seu cas diferents manuals i plecs: el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3/2004, la norma 6.1-IC 2002, la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 2003, Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias (ROM 0.5-05) i les normes UNE-EN-14199, UNE-EN-1537 i UNE-EN-14490).

Referències
 • Estudi de vials al recinte Nestlé de Girona-any 2014.
 • Estudi de vials al PPU de Fornells de la Selva-any 2013
 • Estudi geològic i geotècnic per al condicionament i millora de la xarxa de reg de la Sèquia Vinyals. Sèquia principal. Girona-Celrà-any 2011
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de les Drassanes de Roses-any 2008geotecnia@cecam.com
Demanar pressupost

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals.

El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
 • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis: