Cap de l’àrea: Ramon Cots, geòleg
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Ciències Geològiques

Hidrogeologia

 • Estudis hidrogeològics
 • Proves d’eficiència
 • Aforaments i assaigs de bombeig
 • Assaig de permeabilitat de terrenys
 • Caracterització d’aqüífers
 • Abocadors de residus


geotecnia@cecam.com
Demanar pressupost

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

L’Àrea de Geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals. El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
 • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal·lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaig de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.