Cap de l’àrea: Montse Ferrer, llic. en Ciències Geològiques
Director tècnic: Ignasi Capellà, doctor en Ciències Geològiques

Descripció

L’empresa CECAM, S.L.U. amb vocació de qualitat disposa dels equips necessaris per portar a terme amb garanties les tasques d’instal·lació de piezòmetres.

L’amplia experiència de més de 10 anys en el camp del muntatge de piezòmetres dóna al client unes garanties davant d’estudis o remediacions on es plantegi la instal·lació d’aquests elements de control/extracció.

Es dóna el servei de perforació i revestiment dels sondatges amb diferents diàmetres essent el més reduït de 46 mm i el de major 146 mm.


La perforació es pot plantejar amb recuperació de testimoni, el qual es desa en caixes de PVC especialment dissenyades on s’indica amb la major precisió les fondàries i els canvis de materials reconeguts en la perforació.

Es perforarà sense utilitzar aigua externa (bateries simples) sempre que els materials ho permetin. En el suposat de trobar materials que per perforar sigui necessari la utilització de bateries dobles es consultarà amb el tècnic responsable la seva possible utilització.

Els tubs piezomètrics que instal·la CECAM disposen d’una qualitat obtinguda  a partir de l’experiència de molts anys. Les característiques químiques i físiques  dels productes, així com la qualitat en els processos de producció fan d’aquests tubs piezomètrics els ideals per la manca de corrosió, absència d’incrustacions i una gran durada en el temps. Garanteixen una gran eficàcia en el treball amb capes del subsòl que tinguin aigües o productes químics d’elevada agressivitat.Els processos d’engravillat i segellat són importants per tal de garantir el perfecte funcionament de la instal·lació piezomètrica.

Pel que fa a l’engravillat dels trams ranurats de piezòmetre es treballa amb sorra sil.lícica calibrada. Es treballa amb el diàmetre necessari per tal de garantir un anul·lar suficient pel rebliment i a banda es porta un control del cubicatge, així com també directe del tram a engravillar.

El segellat del tram en que el piezòmetre és sense ranurar (cec) es porta a terme en bentonites granulades de diferents diàmetres i pesos depenent de la fondària del tram a segellar, presència d’aigua i diàmetre de l’anul·lar.

Sorres silíciques

Bentonites

geotecnia@cecam.com
Demanar pressupost

Adreça de l’obra

Població

Tipus d’obra

Número de soterranis

Número de plantes

Metres quadrats per planta (planta de més ocupació)

Nom sol.licitant

Telèfon de contacte*

E-mail

L’Àrea de Geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals. El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

  • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
  • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
  • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
  • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
  • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
  • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
  • Assaigs de bombeig
  • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis: