Test de resposta tèrmica

Cap de l’àrea: Ramon Cots, geòleg
Director tècnic: Albert Pujadas, geòleg especialista en Geotèrmia Somera

La geotèrmia al nostre país està gaudint d’un ràpid desenvolupament, degut principalment a que els índexs d’eficiència que s’obtenen mitjançant instal·lacions geotèrmiques són superiors als d’altres fonts d’energia convencionals, obtenint l’amortització de les instal·lacions en curts períodes de temps i disposant d’energia neta i sostenible.

L’energia geotèrmica superficial es proporciona a partir de les perforacions geotèrmiques, les més habituals fins a 120 – 150 m de profunditat. Aquestes permeten, a través d’una bomba de calor geotèrmica, subministrar calor del terreny a l’edifici (sistemes de calefacció) i també a la inversa per als sistemes de refrigeració (dissipació de calor al terreny).

Test de resposta geotèrmica (TRT)

La perforació d’un sondeig geotèrmic, o intercanviador de calor (BHE), pot travessar nivells geològics de característiques molt diferenciades, nivells amb presència d’aigua subterrània i altres secs. El rendiment geotèrmic d’aquest BHE és la resultant d’integrar les propietats individuals de cada nivell geològic, i la influència del seu contingut d’aigua subterrània i el seu flux. També influeixen les característiques de la perforació realitzada (fondària, diàmetre, materials per al segellament, tipus de sonda, etc).

El TRT és l’assaig clau per a obtenir els paràmetres característics del terreny (conductivitat tèrmica i la capacitat calorífica o “volumetric heat capacity”) i la resistència a la transferència de calor de la perforació, necessaris per al correcte dimensionament de la instal·lació geotèrmica.

Per a aquest propòsit, es connecta el dispositiu de mesura a un “pou d’intercanvi d’energia geotèrmica (BHE)”, normalment el primer d’un camp de pous. La prova es realitza durant un període de temps determinat (generalment de 36 a 72 hores) per simular el funcionament del intercanviador de calor (BHE).

L’avantatge de la realització d’un TRT és que algunes propietats de la instal·lació i característiques particulars del terreny que són difícils d’estimar, es poden mesurar, i per tant es poden tenir en consideració per al dimensionat de la instal·lació (nombre i longitud dels pous de captació necessaris).

El dispositiu de mesura per a TRT està equipat amb resistències elèctriques que permeten regular la injecció de calor al subsòl segons necessitats, i una bomba que força la circulació del líquid al BHE. L’equip disposa també de sensors de flux ultrasònics calibrats per a la mesura de flux, i sensors de temperatura que mesuren la temperatura en el flux de retorn i injecció. Totes les dades són desades en un enregistrador integrat que permet descarregar-les posteriorment per al seu tractament.

Les dades permeten elaborar una corba de temperatura que pot ser avaluada per diferents mètodes per a obtenir els paràmetres citats.  La conductivitat tèrmica resultant és un valor per al total del transport de calor en el subsòl. Altres efectes com el transport convectiu de calor, en nivells amb presència d’aigua subterrània, i altres trastorns queden així integrats en el conjunt de mesures (es pot parlar de la conductivitat tèrmica eficaç – λeff-).geologiamediambiental@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsEquip per a realització del Test de Resposta Tèrmica


Esquema de funcionament d’un TRT


Equip connectat durant la realització d’un TRT