Cap d’Àrea: Carme Llenas, enginyera tècnica industrial. Esp. en química industrial
Coordinadora Tècnica: Ma Àngels Rius, doctora en Química

Descripció

El laboratori de l’àrea de medi ambient del CECAM té una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi d’aigües continentals (aigües subterrànies i superficials), aigües d’hemodiàlisi, aigües residuals (urbanes i industrials) i lixiviats. Els serveis que oferin són:

 • Presa de mostres puntuals i integrades i elaboració de plans de mostreig i control. En aquest sentit disposem dels mitjans tècnics necessaris per la presa de mostres especialitzada (mostrejadors automàtics i bailers entre altres).
 • Caracterització físico-química de les aigües i lixiviats.
 • Estudi del compliment de normatives vigents: ordenances municipals, permís d’abocament
 • Realització d’inspeccions com a establiment tècnic auxiliar de l’ACA en el nivell A d’actuacions que comprèn la inspecció als establiments industrials i a les EDAR’s del cicle integral de l’aigua i el control dels abocaments amb el mostreig i analítiques.
 • Control d’aigües de circuïts d’hemodiàlisis.
 • Medició “in situ” de temperatura, pH, conductivitat i oxigen dissolt mitjançant sondes multiparamètriques en aigües.
 • Control ambiental dels abocadors amb el seguiment analític de les mostres de piezòmetres i lixiviats i la mesura “in situ” dels gasos de combustió produïts.
Per tot això es disposa d’equips instrumentals d’última tecnologia com:
 • Espestròmetre de plasma ICP – OES
 • Cromatògraf iònic amb supressió química
 • Analitzador directe de mercuri per descomposició tèrmica, amalgama i mesura per absrció atòmica a 254 nm
 • Equip analitzador de TOC per IR
 • Equip d’AOX per coulumbimetria
 • Analitzador de fluxe continu amb detector de fenols i cianurs
 • Cromatògraf de gasos acoplat a masses (GC/MS/3Q)
 • Equips de presa de mostres i anàlisi “in situ”.

Assaigs


Inspeccions
 • Acta d’Inspecció amb presa de mostres puntual.
 • Acta d’Inspecció sense presa de mostres.
 • Acta d’Inspecció amb presa de mostres de llarga durada.
 • Visita i presa de mostres.
 • Lloguer aparell de presa de mostres automàtic in situ.
 • Gravamen Específic (MES, DQOd, DQOs/d, SOL, MI, N, P).
 • Paràmetres bàsics GRUP 1 (MES, DQOd, DQOs/d, pH, SOL. clorurs).
 • Paràmetres bàsics GRUP 2 (MES, oxidabilitat, oxigen dissolt, pH, SOL, clorurs).
 • Analítica bàsica ESTABLIMENTS (MES, DQOd, DQOs/d, SOL, MI, pH, N, P, clorurs).
 • Si la DQO < 50 mg/l es determinarà el TOC.
 • Altres Paràmetres
 • Metalls: Al, As, Ba, B, Cd, crom total, CrVI, CrIII, Cu, Sn, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.
 • Amoni/Amoniac, AOX, Bromurs, Cianurs, Coloració 1/20-1/30-1/40, CE 20ºC, DBO5, detergents aniònics, fluorurs, fosfats, HPAs, hidrocarburs, matèries sedimentables, nitrats, nitrits, Nitrogen orgànic i amoniacal, nonilfenol, olis i greixos, sulfats, sulfits, sulfurs, substàncies extraïbles en cloroform,  triazines, TOC.
 • Dissolvents industrials: acetona, acetat de metil, 2-butanona, acetat d’etil, tetrahidrofurà, ciclohexà, benzè, 2-pentanona, 3-pentanona, acetat de propil, toluè, acetat d’isobutil, acetat de butil, etilbenzè, m-xilè, o-xilè, p-xilè, nitrobenzè.
 • Organohalogenats Volàtils (VOX): cloroform, tetraclorur de carboni, tricloretilè, tetracloretilè, 1,3,5-triclorbenzè, 1,2,4-triclorbenzè, 1,2,3-triclorbenzè.
 • Plaguicides clorats: hexaclorbutadiè, pentaclorfenol, hexaclorciclohexà, hexaclorbenzè, aldrin, isodrin, dieldrin, endrin, pp’-DDT.
 • Plaguicides fosforats: molinat, diazinon, metil paratió, fenitrotió, malatió, clorpirifos, paratió, c-clorfenvinfos, t-clorfenvinfos, etió, etil azinfos.
Abocadors
 • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües subterrànies. Mensual: pH, Conductivitat i Clorurs
 • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües subterrànies. Trimestral: pH, Conductivitat, TOC, Cianurs, Clorurs, Antimoni, Arsènic, Cadmi, Crom total, Mercuri, Níquel, Plom, Seleni, Potassi, índex de Fenols.
 • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües subterrànies. Anual: pH ,Conductivitat, TOC, Bicarbonats i Carbonats, Cianurs, Clorurs, Fluorurs, Nitrats, Nitrits, Sulfats, Sulfurs, Alumini, Amoni, Bari, Bor, Coure, Ferro, Manganès, Zinc, Antimoni, Arsènic, Cadmi, Crom total, Mercuri, Níquel, Plom, Seleni, Calci, Magnesi, Potassi, Sodi, índex de fenols, AOX.
 • Dipòsits controlats. Anàlisi de lixiviats. Mensual: pH, Conductivitat, DQO, Clorurs, Amoni.
 • Dipòsits controlats. Anàlisi de lixiviats. Trimestral: pH, Conductivitat, DQO, Bicarbonats i carbonats, Cianurs, Clorurs, Amoni, Arsènic, Cadmi, Crom Total, Mercuri, Plom, Potassi, Índex de fenols.
 • Dipòsits controlats. Anàlisi de lixiviats. Semestral: pH, Conductivitat, DQO, TOC, Bicarbonats i carbonats, Cianurs, Clorurs, Fluorurs, Nitrats, Nitrits, Sulfats, Sulfurs, Alumini, Amoni, Bari, Bor, Coure, Ferro, Manganès, Zinc, Antimoni, Arsènic, Cadmi.
 • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües pluvials. Trimestral: pH, Conductivitat, DQO, Clorurs, Amoni.
 • Dipòsits controlats. Aigües Pluvials. Anual: pH, Conductivitat, DQO, Clorurs, Amoni, Sulfats, Arsènic, Cadmi, Crom total, Plom, Níquel.
 • Basses Semi netes. Mensual: pH, DQOs/d, Conductivitat, MI, Nitrogen-Kjeldhal, Fòsfor total, NH4, Crom VI, Crom total, AOX, SO4, fenols, olis-greixos, clorurs, detergents, MES.
 • Basses Netes. Mensual: MI, Crom VI, Crom total, AOX, MES
aigues@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsAparell Isco