Cap d’àrea: Carme Llenas, enginyera tècnica industrial. Esp. en química industrial.
Coordinadora tècnica: Ma Àngels Rius, doctora en Química

Descripció

L’Àrea de Medi Ambient disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en els següents camps:

  • Anàlisis i presa de mostra d’aigües residuals, aigües continentals, lixiviats, fangs, residus, escòries, sorres de platja i sorreres infantils.

Paràmetres físico químics i microbiològics. Metalls, matèries inhibidores, TOC, AOX, cromatografia iònica. Dissolvents industrials: VOX halogenats i no halogenats. Pesticides.

  • Inspeccions com a Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua (acreditat en el Nivell A) a empreses i a les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes (EDARs públiques).

L’àmbit d’actuació inclou les administracions competents ACA, Consells Comarcals o qualsevol ens públic que tingui encomanada la gestió dels sistemes de sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig).

  • Tasques d’inspecció i control en abocadors segons les condicions tècniques descrites en el Decret 1/1997.
  • Presa de mostra i la realització de les anàlisis adreçades a la caracterització del residu segons el Decret 69/2009 de 28 d’abril, com a laboratori acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya i segons la Decisió Comunitària 2003/33/CE per la qual s’estableixen els criteris d’admissió de residus en els dipòsits controlats.
  • Presa de mostra de fangs per la seva caracterització agronòmica, compostatge i pel control en els diferents processos de tractament.
  • Caracterització agronòmica de purins.
  • Valorització d’escòries de les instal·lacions d’incineració de residus urbans i de  les instal·lacions de termometal·lúrgia segons Ordre del 15 de febrer de 1995.
  • Suport tècnic a les Entitats Ambientals de Control en el mostreig, anàlisis i redacció d’informes.
  • Assessoria mediambiental i elaboració d’informes tècnics.

Tramitació de la DUCA.
Legalitzacions de pous.
Autoritzacions d’abocament.
Sistemes de tractament i depuració d’aigües.
Mesures de cabal en canals oberts.

Inspeccions com a Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua (acreditat en el Nivell A) a empreses i a les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes (EDARs públiques).

Els tècnics d’aquesta Àrea, majoritàriament químics, biòlegs, ciències ambientals i enginyers, gaudeixen d’una gran experiència contrastada i amb renovació constant d’equips instrumentals de tecnologia punta que garanteixen la qualitat i fiabilitat dels nostres treballs.


mediambient@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsVista parcial del laboratori d’aigües residuals

Analitzador

Depuradora