Cap d’àrea: Jordi Franch, enginyer tècnic industrial. Esp. en electrònica industrial

Descripció

El departament de Contaminació Atmosfèrica ofereix els serveis d’inspecció per detectar la presència de determinades substàncies en l’aire que en concentracions superiors a les naturals, poden produir un perjudici a la salut de les persones, animals, vegetals o efectes sobre els materials.

Els contaminants atmosfèrics es classifiquen per la seva composició química i per la seva procedència:
  • Composició química: partícules (sedimentables, partícules en suspensió, partícules respirables, fums), compostos de sofre (SO2, H2S, sulfurs), compostos de nitrogen (NO, NO2, NOx, NH3), compostos de carboni (CO, CO2, CH4, COV), Halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC), Oxidants fotoquímics (O3).
  • Procedència: els contaminants primaris procedeixen directament de les fonts d’emissió fixes o mòbils, i es troben en la mateixa forma química que en el focus emissor (SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, HCl, PST, etc.). Els contaminants secundaris s’originen a la mateixa atmosfera com a conseqüència de la transformació de contaminants primaris, i no es poden trobar en la mateixa forma en els focus emissors (O3, SO3, NO2, H2SO4, etc.).
atmosfera@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions