Cap d’àrea: Imma Pibernat – doctora en Biologia cromatografia@cecam.com
Coordinadora tècnica: Ma Àngels Rius – doctora en Química comercial.quimica@cecam.com

Descripció

L’àrea de Cromatografia és un laboratori instrumental que dona servei als diferents Departaments que ho precisin, especialment Agroalimentària, Microbiologia, Medi Ambient i Construcció així com a laboratoris externs i empreses especialitzades.

En aquesta àrea es treballa amb tècniques de concentració i extracció de compostos orgànics: espai de cap (HS), extracció en fase sòlida i extracció líquid – líquid per tal de poder analitzar i quantificar els diferents compostos orgànics de les mostres.

Entre els equips instrumentals, l’àrea de cromatografia disposa de diferents cromatògrafs de gasos (GC) que permeten l’anàlisi, detecció i quantificació de compostos orgànics volàtils i compostos semivolàtils en una gran diversitat de matrius (aigües, sòls, fangs, residus, fustes,..)

Es disposa d’un cromatògraf GC amb detector universal de flama o FID i mostrejador automàtic de HS que permet l’estudi dels compostos orgànics volàtils. Principalment es determinen substàncies tipus benzè, toluè, etilbenzè, xilens, acetones, alcohols, butanona,.. tant en mostres líquides (aigües de consum, de pous, residuals,.. ) com en mostres sòlides (sòls contaminats per gasolines, residus, fangs,..).

També es disposa d’un equip GC amb detector de captura o ECD i mostrejador automàtic en HS per l’anàlisi de compostos orgànics volàtils halogenats: cloroform, tricloretilè, tetracloetilè, tetraclorur de carboni, bromoform, bromdiclormetà, dibromclormetà,…

Darrerament s’ha adquirit un equip GC amb detector triple quadropol o masses – masses MSMS i injector automàtic de líquids que permet l’anàlisi de compostos orgànics complexos i que es troben en concentracions inferior a la ppb tipus: algicides, acaricides, pesticides organoclorats, pesticides organofosforats, triazines, hidrocarburs aromàtics policíclics HPAs, compostos policlorats bifenils PCBs, hidrocarburs totals del petroli TPHs, fenols, clorfenols,…. entre altres.

Aquests compostos es poden analitzar tant en mostres líquides: aigües de pou, aigua de consum humà, aigua residual,… com en mostres sòlides: sòls agrícoles, sòls d’us industrial, fangs, residus i en aliments previ tractament d’extracció, concentració i neteja de l’extracte.

És una àrea que es troba en constant creixement i s’està dotant assíduament de la tecnologia punta més moderna.

Assaigs

  • Compostos orgànics volàtils halogenats (COVH)
  • Compostos orgànics volàtils no halogenats (COVs)
  • Compostos fenòlics i clorfenols
  • Pesticides: plaguicides, plaguicides organoclorats, plaguicides organofosforats, triazines
  • Hidrocarburs aromàtics policíclics (HPAs)
  • Compostos policiorats PCB’s
  • Alcans (C10-C635)
  • Hidrocarburs totals del petroli (TPHs)
cromatografia@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsEquip GC- FID/ECD

Detall anàlisis

Equip GC-MSMS