Cap d’àrea: Carme Llenas, enginyera tècnica industrial. Esp. en química industrial.
Coordinadora tècnica: Ma Àngels Rius, doctora en Química

El laboratori de l’àrea de medi ambient del CECAM té una àmplia experiència en l’anàlisi de mostres sòlides de diferents matrius com residus, llots, fangs de depuradora, sediments, sorres, sòls, escòries, matèries primeres entre altres. Ens avala l’acreditació dels assaigs per ENAC en moltes d’aquestes matrius i el reconeixement com a laboratori acreditat per L’Agència de Residus de Catalunya i el departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis que oferim són:
  • Presa de mostra i la realització de les anàlisis adreçades a la caracterització del residu segons el Decret 69/2009 de 28 d’abril, com a laboratori acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya i segons la Decisió Comunitària 2003/33/CE per la qual s’estableixen els criteris d’admissió de residus en els dipòsits controlats. Proves de conformitat.
  • Test de lixiviació de residus granulars i fangs segons UNE-EN 12457.
  • Presa de mostra de fangs i biosòlids per la seva caracterització agronòmica, compostatge i pel control en els diferents processos de tractament. Caracteritzacions segons normativa aplicable sobre la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari, ordre AAA/1072/2013 de 7 de juny, i Annex IIA del RD 1310/1990 de 29 d’octubre.
  • Anàlisi de residus orgànics d’origen industrial per a ser destinats a digestió anaeròbica.
  • Anàlisi de biocombustibles sòlids, CDR (combustibles derivats de residus), CSR (combustibles sòlids recuperats)  i caracterització de la biomassa.
  • Valorització d’escòries de les instal·lacions d’incineració de residus urbans segons Ordre del 15 de febrer de 1996.
  • Valorització d’escòries siderúrgiques segons decret 32/2009 de 24 de febrer.
  • Caracterització de sorres de dragatge i sediments marins o fluvials segons normativa editada pel CEDEX.

Per a dur a terme aquests serveis es disposa de la col·laboració d’altres departaments del CECAM (Àrea de Geologia Ambiental en l’estudi de contaminació de sòls, Àrea de Geotècnia en els equips de sondeig i serveis geològics pel mostreig de residus, sòls, sorres i sediments a diferents profunditats, etc.)
mediambient@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

El vostre nom

El vostre e-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

ObservacionsCaixa de mostra de sorra presa per sondeig a diferents profunditats

Filtre-premsa fangs amb contenidor

Contenidors de residus a mostrejar