Cap d’àrea: Ramon Cots, geòleg

Descripció

Ofereix el control de qualitat de pilots mitjançant dues tipologies d’assaig per a determinar la integritat dels mateixos segons les seves característiques. Les dues tipologies d’assaig es basen en mètodes sònics i ultrasònics:

Assaig sònic (cop de martell)

És el mètode més utilitzat internacionalment. Consisteix a donar un cop de martell al cap del pilot i obtenir mitjançant instrumentació el moviment del cap del pilot com a conseqüència de l’ona de tensió generada. És un mètode dinàmic que indueix una baixa deformació. S’aplica a pilots fins a diàmetres de 85 cm i no requereix cap preparació especial del pilot.
Assaig basat en la norma ASTM D 5882-00.

Assaig ultrasònic (CROSS-HOLE)

El mètode es basa en registrar el temps que tarda una ona ultrasònica en propagar-se des d’un emissor a un receptor que es desplacen simultàniament per dos tubs paral·lels subjectats a l’armadura del pilot o pantalla. El temps mesurat és funció de la distància entre l’emissor i el receptor i de les característiques del medi per on es propaguen. Una variació en el temps d’arribada de les ones pot indicar un defecte en el pilot.
Els assaigs es realitzaran segons la norma NF P 94-160-1 o la norma ASTM D 6760-02.

obra.civil@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

Equip per l’assaig sònic d’integritat de pilots