MEMÒRIA D’ACTIVITAT

 

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017

Memòria 2018

 

NIVELL

Nivell  núm 7

Nivell núm 8

Nivell núm 9

 

 

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració
 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració

Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor      

Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic

 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració
 • Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor      

Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic

 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració

Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor      Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic

 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració

Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor      Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic

 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració

Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor      Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic

 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració

Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor                                                            Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic : obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.El laboratori ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració

Director tècnic: Lluís Rodríguez geòleg supervisor      

Cap d’àrea: Agustí Pascual arquitecte tècnic

 • obracivil@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’Octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C).
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Assaigs in situ
 • Control de la compactació d’estructures de terres
 • Control de la compactació de ferms
 • Auscultació de ferms
 • Proves de càrrega a ponts
Assaigs de laboratori
 • Assaigs a sòls (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl, …)
 • Fórmules de treball per estabilitzacions de sòls
 • Assaigs als constituents de mescles bituminoses (àrids, fillers, betums)

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.
Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres.
 • Administració