Entitat de control en establiments d’espectacles públics i activitats recreatives

Directora tècnica: Susanna Ruiz de Morales

La Llei 11/2009, de 6 de juliol, encomana l’exercici de funcions de control dels establiments oberts al públic, i dels espectacles públics i de les activitats recreatives, a les entitats col·laboradores de l’Administració.

Segons el títol primer del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, correspon a les entitats col·laboradores emetre informes tècnics, certificacions i actes de verificació, control i inspecció.  Així mateix, els correspon acreditar la idoneïtat i la correcta instal·lació dels mecanismes automàtics de control d’aforament i dels limitadors de so previstos en el reglament.

Resten sotmesos a aquest Reglament, amb independència del caràcter públic o privat de les persones organitzadores, de la titularitat pública o privada de l’establiment o de l’espai obert al públic en què es desenvolupen, de la finalitat lucrativa o no i del caràcter esporàdic o habitual:

Espectacles públics: espectacles cinematogràfics, espectacles teatrals, espectacles d’audició, espectacles musicals, manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional, espectacles de circ i altres espectacles singulars.

Activitats recreatives: activitats de restauració, activitats de joc i apostes i activitats esportives.

  • Activitats musicals: bar musical, restaurant musical, discoteca, sala de ball, sala de festes, sala de concert, discoteques de joventut, karaoke, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, cafè teatre i cafè concert, establiments amb règim especial, establiments públics amb reservats annexos

Amb aquesta acreditació portem a terme actuacions de:

  • Control inicial: es realitza un cop atorgada l’autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de l’establiment, amb la finalitat de verificar l’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat i a les condicions de l’autorització o llicència.
  • Control periòdic: s’han d’efectuar cada quatre anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de l’autorització o de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control. L’acta de control s’ha de realitzar abans que finalitzi aquest termini.
[cs_button type=”flat” shape=”rounded” size=”sm” color=”accent” href=”url:mailto%3A%20eac%40cecam.com||target:%20_blank” icon=”fa-envelope-o” block=”1″ no_uppercase=”1″ no_bold=”1″ textshadow=”1″]eac@cecam.com[/cs_button][cs_space size=”20″]

Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions

[cs_space size=”25″][cs_responsive_image size=”full” image=”6461″ border=”1″ radius=”1″][cs_space size=”15″][cs_responsive_image size=”full” image=”6462″ border=”1″ radius=”1″]
[cs_space size=”100″]