Director tècnic: Joaquim Petit, arquitecte tècnic

La funció principal d’aquestes entitats és portar a terme les comprovacions referents als nivells de soroll emesos per activitats, veïns, infraestructures… i avaluar el seu compliment vers la normativa d’aplicació, que pot ser el Decret 176/2009 ó les ordenances municipals o comarcals.

Dins l’àmbit d’actuació de l’entitat de prevenció de la contaminació acústica també hi ha el control de l’aïllament acústic de les edificacions.

Les actuacions es realitzen, principalment, per a activitats en règim de comunicació, queixes o denúncies de veïns, control d’obra…

Amb aquesta acreditació realitzem estudis acústics de:

Determinació dels nivells acústics

  • Immissió i emissió sonora
  • En ambient interior i exterior
  • En horari diürn, vespertí i nocturn

Determinació dels valors d’aïllament acústic:

  • Aïllament d’elements a soroll aeri in situ.
  • Aïllament a soroll d’impacte in situ
  • Aïllament de les façanes i els seus components in situ.
acustica@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions