Directora tècnica: Susanna Ruiz de Morales

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis, atribueix a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, la competència d’autoritzar les entitats col·laboradores de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

La funció principal d’aquestes entitats és portar a terme l’acte de comprovació de totes aquelles activitats, establiments o edificis per tal de verificar que aquests compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament les establertes per l’autorització o llicència que disposen.

Addicionalment, l’Administració local pot encarregar a les entitats col·laboradores de l’Administració les funcions de verificació establertes a l’article 8 de la Llei 3/2010.

Amb aquesta acreditació realitzem:

  • Control preventiu: informe previ d’activitats no incloses als annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  • Acte de comprovació a la posada en funcionament de qualsevol tipus d’activitat, estigui o no inclosa als annexes 1 i 2 de la Llei.

prevencio.incendis@cecam.com
Demanar pressupost orientatiu

Empresa

Nom

E-mail

Telèfon

Treballs pels que sol·licita pressupost

Observacions